புதிய அனுதின மன்னா

வெளியிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய்

நீ வெளியிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் (உபா.28:3). ஈசாக்கு சாயங்கால வேளையிலே தியானம் பண்ணச் சென்றபோது அவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். நாம் தனிமையாக இருந்த பல சமயங்களிலும் ஆண்டவர் நம்மைச் சந்தித்திருக்கிறார் அல்லவா? ...

Read More

கர்த்தர் கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்

கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி: உன் கண்களை ஏறெடுத்து, நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து வடக்கேயும், தெற்கேயும், கிழக்கேயும், மேற்கேயும் நோக்கிப் பார். நீ பார்க்கிற இந்தப் பூமி முழுவதையும் ...

Read More

நம் பிள்ளைகள் எங்கே இருக்கிறார்கள்?

உன் சந்ததியின்மேல் என் ஆவியையும், உன் சந்தானத்தின்மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன் (ஏசா.44:3). இயற்கை மரபின்படி நம் பிள்ளைகளில் கடவுளின் ஆவி இல்லை என்பதை நாம் தெளிவாய்க் காண்கிறோம். ...

Read More

நிலையானதொரு சாட்சி

நீ கண்டவைகளையும் கேட்டவைகளையும் குறித்துச் சகல மனுஷருக்கும் முன்பாக அவருக்குச் சாட்சியாயிருப்பாய் (அப்.22:15). வானத்திலிருந்து ஆண்டவர் பேசியதைப் பார்க்கவும் கேட்கவும் பவுல் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டார். இவ்விதமாகக் கடவுள் அவரைத் ...

Read More

மாசு அகற்றப்பட்டது

அந்த மூன்றாம் பங்கை நான் அக்கினிக்குட்படப்பண்ணி, வெள்ளியை உருக்குகிறது போல அவர்களை உருக்கி, பொன்னைப் புடமிடுகிறது போல அவர்களைப் புடமிடுவேன். அவர்கள் என் நாமத்தைத் தொழுது கொள்வார்கள். ...

Read More

மகிழ்ச்சியான பாதுகாப்பு

என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னைத் தாங்குவேன் (ஏசா.4:10). இடறிக் கீழே விழுவதைக் குறித்து அச்சம் கொள்வது நற்பயன் விளைவிக்கிறதாகும். துணிவுடன் செயல்படுவது விவேகத்தின் அறிகுறியல்ல. சிறப்பான ஆதாரம் ...

Read More

திரும்பக் கட்டப்படுவீர்கள்

நீர் சர்வவல்லவரிடத்தில் மனந்திரும்பினால் திரும்பக் கட்டப்படுவீர் (யோபு 22:23). எலிப்பாஸ் பேசியபோது சிறப்பான உண்மையை வெளியிட்டார். அது வேதத்தில் பல இடங்களில் தெளிவாக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்களின் சுருக்கமுமாகும். இதை வாசிப்பவரே, ...

Read More

பட்டணத்தில் ஆசீர்வாதம்

நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்துக்குச் செவிகொடுக்கும் போது...... பட்டணத்திலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் வெளியிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் (உபா.28:2-3). பட்டணம் கவலை நிறைந்த இடம். அங்கு அடிக்கடி செல்பவர்கள் அங்கு வளர்ச்சி ...

Read More

நீதிக்குத் தகுதி உள்ளவர்கள்

அந்த இரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களைக் கடந்து போவேன் (யாத்.12:13). விலைமதிப்பற்ற அந்த இரத்தத்தைப் பார்ப்பது எனக்கு ஆறுதல் அளிக்கிறது. கடவுள் அதைப் பார்க்கும்போது அது என் பாதுகாப்புக்கு ...

Read More

அவர் திரும்ப வருவார்

நான் உங்களைத் திக்கற்றவர்களாக விடேன், உங்களிடத்தில் வருவேன் (யோ.4:18). அவர் நம்மை விட்டுச் சென்றுள்ளார். ஆயினும் நம்மை அனாதைகளாக விடவில்லை. நம் ஆறுதலான அவர், நம்மை விட்டுச் சென்றுவிட்டார். ...

Read More


ajax loader Home

Recent Daily Devotionals

Blessed in the Field

Blessed shalt thou be in the field. (Deuteronomy 28:3) So was Isaac blessed when he walked therein at eventide to ...

Read More

God Delights to Give

And the Lord said unto Abraham, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look ...

Read More

Are the Children In?

I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring. (Isaiah 44:3) Our dear children have ...

Read More

A Constant Witness

For thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard. (Acts 22:15) Paul was ...

Read More

The Dross Purged

And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will ...

Read More

Joyful Security

I will uphold thee with the right hand of my righteousness. (Isaiah 41:10) Fear of falling is wholesome. To be ...

Read More

Return from Backsliding

If thou return to the Almighty, thou shalt be built up. (Job 22:23) Eliphaz, in this utterance, spoke a great ...

Read More

Blessing in the City

If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, blessed shalt thou be in the city. (Deuteronomy ...

Read More

Justice Satisfied

When I see the blood, I will pass over you. (Exodus 12:13) My own sight of the precious blood is ...

Read More

He Will Return

I will not leave you comfortless: I will come to you. (John 14:18) He left us, and yet we are ...

Read More


ajax loader Home

Recent Bible Verse of the Day


ajax loader Home

Recent Bible Command of the Day


ajax loader Home

Recent Bible Proverb of the Day


ajax loader Home

Recent Memory Verse of the Day


ajax loader Home

Download Christian Resources


ajax loader Home

Download Mobile Resources


ajax loader Home

Download Special MP3s


ajax loader Home


About Word of God Ministries

Dear users, we from Word of God Ministries welcome you to the new version of our master site for various christian resources.

As there were changes in the internet era and smartphones, we had to change our technologies and trends as well. There has been a distinct audience shift towards mobile and tablet browsing since couple of years. Tablet sales are expected to exceed 100 million this year and some statistics says that, some sites are already experiencing up to 40% traffic from tablet and mobile devices, a strong commercial imperative to accommodate the smaller screen size in a unified design.

Hence there is a need of simplest way to help users across multiple devices and ensures a seamless user experience.
Increasing use of the internet and proliferation of web applications on tablet and mobile devices has been the driving force behind us to improve the content deliveries to the users.

This new design allows us to deliver quality content to you across devices, the offline browsing capabilities of latest technologies mean that sites can be easily accessed ‘on the go’. As these technologies enabled tablets and smart phones proliferate this will become increasingly important.

God us helped us to achieve this for our master site www.WordOfGod.in, with the grace of God, We have completely revamped our www.WordOfGod.in site. May God Alone be Praised! Praise God!!

As you might have already know our themes, I am writing it here again.

Freely you have Received, Freely Give – Matt 10:8

Wherever you Go, Go with Word of God; Whatever you Do, Do with Word of God

Reach the UnReached Through The Technologies

It is not because of me and not because of our Word of God Team members, It is because of God’s love and grace which is using us to build his Kingdom. Praise God!

Thank you all for supporting us in your prayers. Kindly remember our other ministries (Word of God Team, Blind Ministry, Deaf Ministry, Video Ministry, Audio Ministry, DailyPromiseCards.com, ChristiansMobile.com – Mobile Ministry, Daily Devotions, etc) as well in your prayers. May God Bless You and Prepare You for his coming. Maranatha, Allelujah!

Yours Lovingly in Christ,

- Dr. Yesudas Solomon   MCA, MTh, PhD

Founder and President of Word of God Ministries and its branch ministries like Word of God Team, Daily Promise Cards, etc

ajax loader Home


About Word of God Team

Word of God Team is one of the branch of ministry comes under of Word of God Ministries. Word of God Team is a team of around 120 people across the globe from various denominations like TPM, CPM, Pentecost, CSI, NSI, AG, RC, IPC and Independent Churches/Ministries. So it is an inter-denominational ministry.

We co-ordinate each other and help our own ministries as well as other ministries in terms of consultation, content preparations, translation in the languages we know and from the cities and countries we live in.

Word of God Team member’s main focus is to be part in building the kingdom of God and at the same time helping other ministries and organizations for the same. We follow what God has spoken in Romans 11:36 ISV – For all things are from Him(JESUS), by Him(JESUS), and for Him(JESUS). That is, we use everything in the universe for the building the kingdom of God, as they are existing for Him and they are from Him and they are existing by Him alone. Hence we bring word of god into everything what we have in the world starting from mobiles, tvs to stickers, books, etc.

Word of God Team also involves in helping trible ministries in various ways. If you are a missionary and if you need any help regarding the content and other resources, pls co-ordinate with us, we will try to help you as much as possible.

If you are willing to join our Word of God Team to contribute or to use your talents given by God, please contact us by email wordofgod@wordofgod.in or calling us by +91 7676509955, +91 9964422489, +91 9448016738, +91 9042915094.

Regarding Donations:
Please note, we do not go for asking any donations. God alone is our Financial Manager. So, if any one is coming to you asking for donations in the name of Word of God Team and Word of God Ministries, please do not give. If you wish to support us, please support us via prayer.
If you wish to support us by money, we request you to support missionaries arround the world. If you do not have any details about them, you can contact your local pastor or ministers. If you still did not get, please contact us, we will help you to reachout missionaries.

However, if you find that God is encouraging you to support only Word of God Ministries, kindly co-ordinate with our head office at Bangalore, India by post (Bro. Yesudas Solomon, Word of God Ministries, #37, 2nd Floor, 6th Cross, Magadi Road, Bangalore-560023, Karnataka, South India) or by email wordofgod@wordofgod.in or calling us by +91 7676509955, +91 9964422489, +91 9448016738, +91 9042915094.

Prayer Support:
As you all aware that Satan is biggest enemy of God’s choosen ministers, Word of God Team members need your extensive prayer support for our co-ordination and spiritual guidence and oneness by Holy Spirit.

Word of God Team Co-Ordinators:

  1. Bro. Johnson Kennedy – +91 9042915094
  2. Bro. Deva Kumar P – +91 9448016738
  3. Bro. Bhaskar G – +91 9944806778
  4. Bro. Selva Kumar S – +91 9964422489
  5. Bro. Arputharaj S – +91 9964747708
  6. Bro. Shiju A – +91 8148416588
  7. Pas. Paul Prabhakar – +91 9880312231

ajax loader Home


Services

Free Wallpapers


ajax loader Home

Free Mobile Wallpapers


ajax loader Home

Bible Articles

Now we have a dedicated section for Bible Articles in various categories like கிறிஸ்தவ கவிதைகள், சரித்திர சுவடுகள், ஜெப குறிப்புகள், தேவ செய்திகள், வேத ஆராய்ச்சி, வேதமும் விஞ்ஞானமும், வேதாகம துணுக்குகள், Bible and Science, Bible Studies, Interesting Articles. Click here to visit the page.

ajax loader Home

Free Promise Cards

Download Promise Card designs completely free of cost in many languages. You can use it for your church, personal use or for your gospel needs. You can customize the designs by adding your name & logo, etc. Click here to visit the page.

ajax loader Home

Our Sites


ajax loader Home

Our Partner Sites


ajax loader Home

Online Christian TVs


ajax loader Home

Online Christian Radios/FMs


ajax loader Home

Christian Softwares


ajax loader Home

Directory powered by Business Directory Plugin