புதிய அனுதின மன்னா

ஸ்திரப்படுத்தி, காத்துக்கொள்ளுவார்

கர்த்தரே உண்மையுள்ளவர், அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி, தீமையினின்று விலக்கிக் காத்துக்கொள்ளுவார் (2.தெச.3:3). பல சந்தர்ப்பங்களில் மக்கள் நம்பிக்கையற்றவர்களாய் இருப்பதுபோல உய்த்துணர்வும் அற்றவர்களாய் இருக்கிறார்கள். இன்று நம்மோடு துர்க்குணராகிய பொல்லாத ...

Read More

நம்பக்கூடிய வழிகாட்டி

குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி (ஏசா.42:16). மகிமை வாய்ந்த பரம்பொருளான யேகோவா குருடரின் வழிகாட்டியாவதை நினைத்துப் பாருங்கள்! இது எவ்வளவு எல்லையற்ற அருள்பாலிக்கும் பண்பைக் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறது ...

Read More

தாழ்மை உள்ளவர்களுக்குக் கிருபை

தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் (யாக்.4:6). தாழ்மையான இருதயங்கள் கிருபையை நாடிச் செல்வதினால் அதைப் பெறுகின்றன. தாழ்மையான இருதயங்கள் கிருபையின் சக்திக்குத் தங்களை ஒப்புக்கொடுப்பதினால் அவைகளுக்கு அதிகமான கிருபை அளிக்கப்படுகிறது. தாழ்மையான ...

Read More

பிரித்து வைக்கப்பட்டவர்கள்

நீங்களோ கர்த்தரின் ஆசாரியரென்று சொல்லப்படுவீர்கள் (ஏசா.61:6). இஸ்ரவேலுக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாக்குறுதி ஆவியின் வித்தானவர்களுக்கு, அதாவது எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் ஆவியின் பிரகாரமாக உரியதாகும். நாம் நம் உரிமைகளுக்கேற்றபடி வாழ்ந்தால் ...

Read More

உங்கள் வேண்டுதல் கேட்கப்பட வேண்டுமென்றால் நீங்கள் செவிகொடுங்கள்

நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வதெதுவோ அது உங்களுக்குச் செய்யப்படும் (யோ.15:7). நாம் சொல்வதை இயேசு கேட்கவேண்டுமென்று விரும்பினால் அவர் சொல்வதை நாம் முதலாவது ...

Read More

முறிவு பெறாத ஐக்கியம்

நீங்கள் என்னிலும், என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால், நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வதெதுவோ அது உங்களுக்குச் செய்யப்படும் (யோ.15:7). கிறிஸ்துவுக்காக நாம் வாழ்வதற்காக அவரில் நாம் நிலைத்திருக்கவேண்டும் என்பது இன்றியமையாதது. இந்த ...

Read More

கடந்த நாட்களில் தப்புவிக்கப்பட்டவிதம் விசுவாசத்தைத் தோற்றுவிக்கிறது

பின்னும் தாவீது: என்னைச் சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர் இந்தப் பெலிஸ்தனுடைய கைக்கும் தப்புவிப்பார் என்றான் (1.சாமு.17:37). நாம் தாவீதினுடைய வார்த்தைகளை மட்டும் பார்த்தோமேயானால் இது ...

Read More

முக்கியத்துவமற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம்

கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசீர்வதிப்பார் (சங்.115:13). மேலே கூறப்பட்டுள்ள வசனம் முக்கியத்துவமற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகும். உலகப் பிரகாரமான பொருள்களிலும், தாலந்துகளிலும், செல்வாக்கிலும், மதிப்பிலும் சிறிதளவே உள்ளவர்களைக் குறித்து ...

Read More

நித்தமும் வழி நடத்துவார்

கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை வழி நடத்துவார் (ஏசா.58:11). நீங்கள் தொல்லைக்கு ஆளாகி இருப்பது ஏன்? வழிதப்பிப்போய்விட்டீர்களா? இருண்ட காட்டுக்குள் மாட்டிக்கொண்டு வெளியே வர வழி கண்டுபிடிக்க முடியாமல் தவிக்கிறீர்களா? ...

Read More

தொலைவில் நலம் உண்டு

உன்னை நான் சிறுமைப்படுத்தினேன். இனி உன்னைச் சிறுமைப்படுத்தாதிருப்பேன் (நாகூம் 1:12). வேதனைக்கும் ஓர் எல்லை உண்டு. கடவுள் அதை அனுப்புகிறார். கடவுள் அதை நீக்குகிறார். நீங்கள் பெருமூச்சுடன் இது ...

Read More

Recent Daily Devotionals

Established and Kept

But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. (2 Thessalonians 3:3) Men are often ...

Read More

A Sure Guide

I will bring the blind by a way that they knew not. (Isaiah 42:16) Think of the infinitely glorious Jehovah ...

Read More

Grace for the Humble

He giveth grace unto the humble. (James 4:6) Humble hearts seek grace, and therefore they get it. Humble hearts yield ...

Read More

Set Apart

Ye shall be named the priests of the Lord. (Isaiah 61:6) This literal promise to Israel belongs spiritually to the ...

Read More

Hear So as to Be Heard

If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall ...

Read More

Unbroken Fellowship Essential

lf ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall ...

Read More

Past Deliverance Begets Faith

David said moreover, The Lord that delivered me out of the paw of the lion, and out of the paw ...

Read More

Blessing on Littleness

He will bless them that fear the Lord, both small and great. (Psalm 115:13) This is a word of cheer ...

Read More

Continual Guidance

The Lord shall guide thee continually. (Isaiah 58:11) What aileth thee? Hast thou lost thy way? Art thou entangled in ...

Read More

Better Farther On

Though I have afflicted thee, I will afflict thee no more. (Nahum 1:12) There is a limit to affliction. God ...

Read More

Download Christian Resources

Download Mobile Resources

Download Special MP3s


About Word of God Ministries

Dear users, we from Word of God Ministries welcome you to the new version of our master site for various christian resources.

As there were changes in the internet era and smartphones, we had to change our technologies and trends as well. There has been a distinct audience shift towards mobile and tablet browsing since couple of years. Tablet sales are expected to exceed 100 million this year and some statistics says that, some sites are already experiencing up to 40% traffic from tablet and mobile devices, a strong commercial imperative to accommodate the smaller screen size in a unified design.

Hence there is a need of simplest way to help users across multiple devices and ensures a seamless user experience.
Increasing use of the internet and proliferation of web applications on tablet and mobile devices has been the driving force behind us to improve the content deliveries to the users.

This new design allows us to deliver quality content to you across devices, the offline browsing capabilities of latest technologies mean that sites can be easily accessed ‘on the go’. As these technologies enabled tablets and smart phones proliferate this will become increasingly important.

God us helped us to achieve this for our master site www.WordOfGod.in, with the grace of God, We have completely revamped our www.WordOfGod.in site. May God Alone be Praised! Praise God!!

As you might have already know our themes, I am writing it here again.

Freely you have Received, Freely Give – Matt 10:8

Wherever you Go, Go with Word of God; Whatever you Do, Do with Word of God

Reach the UnReached Through The Technologies

It is not because of me and not because of our Word of God Team members, It is because of God’s love and grace which is using us to build his Kingdom. Praise God!

Thank you all for supporting us in your prayers. Kindly remember our other ministries (Word of God Team, Blind Ministry, Deaf Ministry, Video Ministry, Audio Ministry, DailyPromiseCards.com, ChristiansMobile.com – Mobile Ministry, Daily Devotions, etc) as well in your prayers. May God Bless You and Prepare You for his coming. Maranatha, Allelujah!

Yours Lovingly in Christ,

- Dr. Yesudas Solomon   MCA, MTh, PhD

Founder and President of Word of God Ministries and its branch ministries like Word of God Team, Daily Promise Cards, etc


About Word of God Team

Word of God Team is one of the branch of ministry comes under of Word of God Ministries. Word of God Team is a team of around 120 people across the globe from various denominations like TPM, CPM, Pentecost, CSI, NSI, AG, RC, IPC and Independent Churches/Ministries. So it is an inter-denominational ministry.

We co-ordinate each other and help our own ministries as well as other ministries in terms of consultation, content preparations, translation in the languages we know and from the cities and countries we live in.

Word of God Team member’s main focus is to be part in building the kingdom of God and at the same time helping other ministries and organizations for the same. We follow what God has spoken in Romans 11:36 ISV – For all things are from Him(JESUS), by Him(JESUS), and for Him(JESUS). That is, we use everything in the universe for the building the kingdom of God, as they are existing for Him and they are from Him and they are existing by Him alone. Hence we bring word of god into everything what we have in the world starting from mobiles, tvs to stickers, books, etc.

Word of God Team also involves in helping trible ministries in various ways. If you are a missionary and if you need any help regarding the content and other resources, pls co-ordinate with us, we will try to help you as much as possible.

If you are willing to join our Word of God Team to contribute or to use your talents given by God, please contact us by email wordofgod@wordofgod.in or calling us by +91 7676509955, +91 9964422489, +91 9448016738, +91 9042915094.

Regarding Donations:
Please note, we do not go for asking any donations. God alone is our Financial Manager. So, if any one is coming to you asking for donations in the name of Word of God Team and Word of God Ministries, please do not give. If you wish to support us, please support us via prayer.
If you wish to support us by money, we request you to support missionaries arround the world. If you do not have any details about them, you can contact your local pastor or ministers. If you still did not get, please contact us, we will help you to reachout missionaries.

However, if you find that God is encouraging you to support only Word of God Ministries, kindly co-ordinate with our head office at Bangalore, India by post (Bro. Yesudas Solomon, Word of God Ministries, #37, 2nd Floor, 6th Cross, Magadi Road, Bangalore-560023, Karnataka, South India) or by email wordofgod@wordofgod.in or calling us by +91 7676509955, +91 9964422489, +91 9448016738, +91 9042915094.

Prayer Support:
As you all aware that Satan is biggest enemy of God’s choosen ministers, Word of God Team members need your extensive prayer support for our co-ordination and spiritual guidence and oneness by Holy Spirit.

Word of God Team Co-Ordinators:

  1. Bro. Johnson Kennedy – +91 9042915094
  2. Bro. Deva Kumar P – +91 9448016738
  3. Bro. Bhaskar G – +91 9944806778
  4. Bro. Selva Kumar S – +91 9964422489
  5. Bro. Arputharaj S – +91 9964747708
  6. Bro. Shiju A – +91 8148416588
  7. Pas. Paul Prabhakar – +91 9880312231

Services

Free Wallpapers

Free Mobile Wallpapers

Bible Articles

Now we have a dedicated section for Bible Articles in various categories like கிறிஸ்தவ கவிதைகள், சரித்திர சுவடுகள், ஜெப குறிப்புகள், தேவ செய்திகள், வேத ஆராய்ச்சி, வேதமும் விஞ்ஞானமும், வேதாகம துணுக்குகள், Bible and Science, Bible Studies, Interesting Articles. Click here to visit the page.

Free Promise Cards

Download Promise Card designs completely free of cost in many languages. You can use it for your church, personal use or for your gospel needs. You can customize the designs by adding your name & logo, etc. Click here to visit the page.

Our Sites

Our Partner Sites

Online Christian TVs

Online Christian Radios/FMs

Christian Softwares